Vem ska jag kontakta om jag utsätts för sexuella trakasserier på min arbetsplats?

Det du bör göra vid sexuella trakasserier är att påtala för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. Sen ska även chefen kontaktas. För det fall det är chefen som har kränkt dig kan du vända dit till chefens chef eller HR. När du berättar om att du har blivit utsatt inträder en utredningsskyldighet direkt. Arbetsgivaren ska då ge stöd, utreda, agera och vidta åtgärder. Om arbetsgivaren inte hanterar frågan på detta sätt bör du kontakta facket för det fall du inte redan gjort det. I dessa sammanhang kan det vara bra att ha dokumenterat vad som har hänt och när, samt vilka kontakter du har tagit.

-Sveriges Psykologförbund tar frågan om sexuella trakasserier på stort allvar. Sexuella trakasserier är helt oacceptabelt, utgör diskriminering och strider mot principen om likabehandling av kvinnor och män. I vår kommer vi att anordna en fortsättningskurs för fackligt förtroendevalda där svåra situationer som rör våra medlemmar kommer att behandlas, däribland frågor som rör trakasserier på arbetsplatsen, säger Carl-Axel Holmberg.

Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Agerandet ska vara oönskat och det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt diskrimineringslagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. I vissa situationer kan dock kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad. 

Sveriges Psykologförbund ny medlem i Folk och Försvar

Folk och Försvar arbetar med frågor som rör säkerhet och fred. Frihet och demokrati finns på dagordningen. Det här är frågor som i stor utsträckning handlar om psykologi och som berör psykologer och som är viktiga för oss både som profession och som fackförbund”, kommenterar förbundsordförande Anders Wahlberg.  ”Vi tror att vi har mycket att tillföra och även mycket att lära, samtidigt som det är en viktig mötesplats för att föra fram psykologin och psykologerna.”

Folk och Försvar är en medlemsorganisation med 88 organisationer, inklusive Sveriges  Psykologförbund, som vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar. Folk och Försvar bildades 1940.
Se mer här

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn, där AkademikerAlliansen är en av parterna. 

Samverkansavtalet har fått namnet ”Avtal om samverkan och arbetsmiljö” och gäller från och med den 1 november 2017. Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö. Dess struktur har förenklats och innehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

- Vi är nöjda med att nu ha ett avtal som i större utsträckning än tidigare stödjer den praktiska tillämpningen gällande både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete. AkademikerAlliansen ser samverkan som grunden för en bra dialog mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Avtalet är dessutom bra strukturerat, pedagogiskt och synliggör tydligt nyttan med samverkan, säger Maria Andrén Bergström, vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingdelegation och AkademikerAlliansens representant i Arbetsmiljörådet.

- Vi har stora förhoppningar att avtalet ska bidra till att minska sjukskrivningarna. Nu handlar det om få till en bra implementering och en god tillämpning av avtalet lokalt, säger Carl-Axel Holmberg, förhandlingschef på Sveriges Psykologförbund.
Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Psykologförbundet uppmärksammar "Världsdagen för psykisk hälsa"

Den 10 oktober är Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen är instiftad av världshälsoorganisationen WHO och syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Årets tema är psykisk ohälsa på arbetsplatsen, ett område som berör psykologer både som arbetstagare och som resurser att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad ohälsa.

WHO uppskattar att mer än 300 miljoner människor lider av depression och 260 miljoner med ångestsjukdomar. Många av dessa lever med båda. Det är glädjande att både FN och WHO uppmärksammar behovet av tillgång till bästa behandling. Genom vårt internationella samarbete arbetar psykologförbundet med att tillgången till psykologisk behandling ska bli tillgänglig för så många som möjligt.  

Nordiska psykologförbundens samarbetskommité, SAK, har skickat att uttalande till beslutsfattare inom psykisk hälsa i respektive land. Det går att läsa här

Saco-S har fått igenom att parterna ska öka insatserna för ett hållbart arbetsliv

Årets förhandlingar på det statliga området har avslutats. Det har bland annat resulterat i att Ett hållbart arbetsliv blir ett eget arbetsområde för Partsrådet, parternas samarbetsorganisation. Det nya arbetsområdet ska fokusera på fyra viktiga områden för ett friskt arbetsliv, rehabilitering av långtidssjukskrivna, förebyggande insatser mot ohälsa, friskvårdsinsatser samt karriär och kompetensfrågor.

- Det är väldigt bra att arbetet med ett hållbart arbetsliv intensifieras samt att ersättningsnivåerna förbättrats i ett antal olika avseenden, säger Carl-Axel Holmberg, förhandlingschef på Psykologförbundet.

Avtalet innebär även följande nyheter:

  • Arbetsgivarverket ska återkommande samla in statistik kring tidsbegränsade anställningar och återrapportera den till parterna.
  • Bättre ersättning vid förebyggande sjukpenning
  • Utökad ersättning vid långtidssjukrivning
  • Personskadeavtalet – PSA förbättras genom att den 14 dagar långa karenstiden tas bort och kravet på vållandeprövning försvinner.
  • Frågan om restid ska lyftas in i det partsgemensamma arbetet om arbetstid
  • Kännedomen ska öka kring möjligheten att teckna enskilda överenskommelser för att hantera individens möjlighet att förena arbete och privatliv.
  • Arbetsgivarverket ska informera och kommunicera till arbetsgivarna om syftet med och förutsättningarna för provanställning
  • Saco-S och Arbetsgivarverket har slutit en ny separat överenskommelse om RALS-T.

- Det känns bra att det nya avtalet på den statliga sidan är klart. Vissa framsteg har vi nått på områden som t.ex intjänande av tjänstepension under föräldraledighet och en översyn av hur tidsbegränsade anställningar används. Vi är dock inte framme, så det finns mycket kvar att arbeta vidare med. Särskilt glädjande är att ett hållbart arbetsliv blir ett särskilt arbetsområde för partsrådet. En bättre arbetsmiljö är oerhört viktigt för våra medlemmar, säger Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg.

Här kan du läsa mer

Sveriges Psykologförbund kommenterar Budgetpropositionen för 2018 - Ett välkommet tillskott!

Regeringen presenterar en budget för år 2018 med många förtjänstfulla insatser inom välfärdssektorn och hälso- och sjukvården. Utöver redan tidigare satsning lägger regeringen mer pengar på bland annat  överenskommelser med SKL om drygt 1 miljard kronor 2017 för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Regeringen konstaterar att den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem och behovet av ökade insatser är stort. Särskilt oroväckande är att många barn och unga lider av psykisk ohälsa. Med anledning av detta ökar regeringen anslaget Bidrag till psykiatri med 100 miljoner kronor i propositionen för år 2018. Medlen ska bidra till en förstärkning riktad till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inklusive första linjens psykiatri i primärvården genom en förstärkning av regeringens befintliga satsning på psykisk hälsa. 

Regeringen avsätter ytterligare medel för att förbättra tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända. Regeringen har tagit initiativ till förstärkningar av de pågående satsningarna på psykisk hälsa, med särskilt fokus på första linjens psykiatri för barn och unga samt psykiatrisk vård för vuxna. Som en del i regeringens arbete med jämlik hälsa föreslår regeringen att 137 miljoner kronor per år avsätts under 2018–2020 för att öka tillgängligheten i barnhälsovården.

Anders Wahlberg, förbundsordförande, kommenterar:
Det här är ett välkommet tillskott till  barn- och ungdomspsykiatrin som idag har stora svårigheter att fullgöra sitt uppdrag. Resurserna kan med fördel användas till kompetensförstärkningar och utveckling av specialistkompetens inom BUP. Ett utvecklingsprojekt som genomförs i Stockholms läns landsting, med en samordnad specialistutbildning inom BUP skulle genom den föreslagna resursökningen kunna få spridning i landet.”

"Skolkommissionens förslag skulle stärka elevhälsan i hela landet"

Det skriver Heike Erkers, Åsa Fahlén och Anders Wahlberg idag i debattartikel i UNT.
Läs artikeln här

Sänkta avgifter ger högre tjänstepension

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Det betyder i praktiken att det blir mer tjänstepension för de drygt 1,1 miljoner anställda i kommun och landsting
Läs mer här

Använd elevhälsan för att förändra skolan

Nu börjar ett nytt läsår i våra skolor. Ett läsår präglat av att ny kunskap och nya färdigheter ska läras in. För de flesta kommer det att gå bra. Samtidigt vet vi att en ökande andel unga i Sverige mår psykiskt dåligt. Elevhälsan bör i första hand används till hälsofrämjande och förebyggande insatser, i nära samarbete med övrig personal på skolan, och inte till akutinsatser.

Detta skriver Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbunds ordföranden Heike Erkers och Anders Wahlberg i en debattartikel i Dagens Samhälle idag:
”Elevhälsan ska stödja en jämlik skola för alla. Den ska inte vara problemsökande, utan arbeta förebyggande inom ramen för det kompensatoriska uppdraget. Det är också fullt genomförbart, om elevhälsan i första hand arbetar tillsammans med lärare och rektor för att förändra skolans inre organisation och kompetens, inte genom att åtgärda enskilda elever.”
Läs hela debattartikeln här

Kommentar från Anna Sandell, ordförande i Psifos; ”Fantastiskt roligt att Psykologförbundet och SSR samarbetar i denna viktiga fråga. Psifos uppskattar att fokus riktas mot elevhälsans primära uppdrag; hälsofrämjande och förebyggande insatser på grupp och organisationsnivå, vilket ofta glöms bort i samhällsdebatten kring barn och unga med psykisk ohälsa. Många av våra medlemmar tampas med frågan om  psykologkompetensen används på bästa sätt i skolan. Vi hoppas att artikeln får fler rektorer och skolhuvudmän att förstå att elevhälsan måste göras mer delaktig i skolledningens arbete vid utformandet av lärmiljön på skolorna.”

Var tredje skolpsykolog har fler än 1500 elever

En undersökning som gjorts bland Psifos medlemmar visar att var tredje skolpsykolog uppger sig ha ansvar för fler än 1500 elever. Anna Sandell, ordförande i Psifos, kommenterade den alarmerande situationen för många av landets skolpsykologer i samband med Psifos seminarium i Almedalen om barns och ungas skolmisslyckanden.
Här kan du läsa intervjun med Anna i Psykologtidningen

Se filmen från seminariet i Almedalen här

Inte ok att "bota" homosexualitet

Det bekymrar oss att få höra att det fortfarande 2017 finns individer som beskriver möten med vårdpersonal som talar om att "bota" homosexualitet med psykologisk behandling. Homosexualitet är inte en sjukdom och är inte något som ska botas. 

Sveriges Psykologförbund avråder kraftigt psykologer att genom psykologisk behandling försöka förändra klienters kön eller sexuella identiteter. Det är inte förenligt med aktuell kunskap och internationella professionella riktlinjer och kan skada klienten.

Vi uppmuntrar psykologer att kontinuerligt söka aktuell kunskap och utveckla sina färdigheter för att jobba självreflekterande och på ett bekräftande sätt med sexuella och/eller könsmässiga minoritetsklienter.

Ulrika Sharifi, vice ordförande
Sara Renström, ledamot
Förbundsstyrelsen Sveriges Psykologförbund 

BUP personal tvingas dölja vårdköer

P4 Stockholm granskar barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm i tre delar. P1 morgon har med anledning av granskningen intervjuat ordförande Anders Wahlberg om situationen.

Anders Wahlberg kommenterar uppgifterna i P1 morgon

Här finns länkar till granskningen:

Del 1
Del 2 

Del 3

Den glömda gruppen

Förbundsordförande Anders Wahlberg gästbloggar hos Samordnaren för psykisk hälsa, om vår tids tabu – olika förutsättningar och möjligheter för personer inom normalvariationen

Läs inlägget här

Många med psykisk ohälsa får inte rätt behandling

Fyra företrädare från Sveriges Psykologförbund och dess nationella föreningar och nätverk har tillsammans med andra psykologer, psykoanalytiker, läkare och verksamhetschefer fått en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet.

Artikeln beskriver att majoriteten som söker för psykisk ohälsa får fel behandling och effekterna av detta. I artikeln ställs bl.a. krav på att erbjudande om tillgång till psykologisk och psykosocial behandling lagstadgas och att en vårdgaranti införs för att träffa psykolog som första kontakt när man söker till vårdcentralen för psykisk ohälsa. Det är oerhört värdefullt när initiativ till debattartiklar som denna kommer utifrån och att flera yrkesgrupper står bakom säger Anders Wahlberg.

Läs debattartikeln här

BUP behöver nytänk och högre löner

Annika Westergård, ordförande för Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen, och Tove Gelin, ordförande för Göteborgs stads psykologförening och ledamot i förbundsstyrelsen, berättar om löner, avprofessionalisering, stort fokus på medicinska lösningar och att ta tid för behandlingsarbete och föräldrastöd saknas.

Läs mer här

Siri Helle vann Lilla Psykologpriset 2017

Psykologstuderande SIRI HELLE tog i helgen emot Lilla Psykologpriset vid PS17 i Linköping. Priset fick hon för att hon använder sin kompetens med bredd och självförtroende och gör sin kunskap tillgänglig för en bredare allmänhet.  Siri vill revolutionera psykologens roll i samhället.:

”Vi måste bygga samhället utifrån det vi vet skapar hälsa.”


Läs motiveringen här


Läs intervju med Siri i Psykologtidningen

fotograf:Susanna Molinder

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen. Bland annat kommer garantinivån att höjas i det gamla tjänstepensionsavtalet PA-KL och pensionsavgiften från arbetsgivaren kommer att förmedlas fyra gånger per år i tjänstepensionsavtalet AKAP-KL istället för som nu, en gång per år.

Läs mer här

Främja psykisk hälsa – elevhälsans uppdrag

För första gången bjöd Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund in till ett gemensamt seminarium för att diskutera förutsättningar och utmaningar i dagens elevhälsa.  Hur kan skolkuratorer och skolpsykologer främja en jämlik psykisk hälsa för alla elever? Och hur ska elevhälsan ska kunna fånga upp de barn och unga som mår psykiskt dåligt? Många barn och unga mår i dag dåligt. För många av dem är elevhälsan den första – och ibland enda – vårdinstans som de har kontakt med. Så vilka möjligheter ges elevhälsan för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande? Och hur ser förutsättningarna ut för att fånga upp dem som mår dåligt?.

Martin Björklind, professionsansvarig, kommenterar:
”Seminariet var välbesökt. Bland åhörarna fanns förutom många skolpsykologer och skolkuratorer representant från barnombudsmannen, skolinspektionen, Sveriges elevkårer, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och SKL. Frågan om elevhälsans arbete med att främja den psykiska hälsan hos barn och ungdomar blev belyst ur många perspektiv av talarna samt av engagerade åhörare.”

Inbjudna föreläsare var Maria Malmgren, ordförande Sveriges skolkuratorers förening, Tuija Lehtinen, skolpsykolog, författare och lärarfortbildare, samt Kerstin Evelius, Regeringens nationella samordnare för psykisk hälsa. Dessutom talade de båda förbundsordförandena Heike Erkers och Anders Wahlberg.

Här kan du höra deras tankar och sammanfattningar efter seminariet.

Liria Ortiz - Vinnare av Stora Psykologpriset 2017


foto: Johan Paulin
 
Stora Psykologpriset delades ut ikväll vid en ceremoni under Psykologidagarna. Vinnare blev leg. psykolog och författare Liria Ortiz som tog emot priset av Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Läs motiveringen här

Se intervju med Liria här

 

Stora Psykologpriset 2017

Kalendarium

Liten grupp, men stark och synlig är Psykologföreningen i Uppsala kommun

Utnyttja litenheten och se er som en stark grupp. Gör er synliga och sänd ut budskap på rätt frekvens, säger Marie- Louise Airikka, ordförande för psykologföreningen i Uppsala kommun och verksam vid Utbildningsförvaltningen.

Läs mer

Teknik effektiviserar arbetet och ökar delaktigheten i psykologföreningen i Kalmar

Charlotte Blomqvist”Sättet att hantera årsmötena har dubblerat antalet närvarande medlemmar”, berättar ordförande Charlotte Blomqvist.

Läs mer

Psykologförening ligger steget före och sätter agendan

”Att dra igång en psykolog- förening var inte alls så svårt som man kanske skulle tro, säger Joel Rutchman, ordförande i Luleå kommuns psykologförening.

Läs mer

Möjlighet att påverka, viktigt för psykologföreningen i Skåne

”Det tar ett tag att komma in i uppdraget men det är verkligen stimulerande och roligt”.
Så säger Anna Tidman, ordförande för förbundets sydligaste psykologförening.

Läs mer

Psykologtidningen nyheter

AO-konferens i
Stockholm den
1 december 2017

Läs mer och anmäl
dig här

Psykologförbundet på Facebook

Medlemsrådgivning

Ring oss på:

08–567 064 00

Vi svarar:

9–12 mån, ons, tors, fre
13–16 tis 

Eller mejla:

medlemsradgivningen
@psykologforbundet.se

2017

Psykologiguiden

Ett smart val