Anvisningar för det skriftliga specialistarbetet

Syfte och mål 

Arbetet syftar till att utveckla teoretisk och praktisk vetenskaplig kompetens hos ST-psykologen i enlighet med de generella lärandemålen för specialistutbildningen. 

Förmåga att arbeta enligt ett vetenskapligt förhållningssätt
• Förmåga att arbeta evidensbaserat
• Förmåga att kunna ta till sig, utvärdera och implementera nya metoder (t ex behandlingsmetoder, mätmetoder)

I det skriftliga specialistarbetet skall ST-psykologen dokumentera sin kompetens att:
• förhålla sig vetenskapligt till information och material man påträffar i sin yrkesverksamhet  
• kommunicera vetenskaplig kunskap

Övergripande krav 

Specialistarbetet skall vara relevant för psykologarbete på specialistnivå inom det tillämpningsområde och den inriktning för vilken specialistbehörighet söks.
• Arbetet skall utgöra ett kunskapstillskott för professionen, dvs psykologer och psykologisk verksamhet, inom den valda inriktningen. 
• Arbetet skall vara utformat enligt de riktlinjer som gäller för publicering i internationella referentgranskade, vetenskapliga tidskrifter, inklusive etiska hänsyn. Accepterad publikation i vetenskaplig tidskrift innebär dock inte automatiskt godkännande av arbete som specialistarbete. 

Arbetets relevans för, och kunskapstillskott till, valt område och inriktning kommer att bedömas.

Anvisningar för blivande specialister

Om man inte är en självständig forskare eller har erfarenhet av att skriva vetenskapligt välgrundade kunskapsarbeten, behöver man en kvalificerad handledare. Man kan med fördel genomföra sitt specialistarbete som en del av ett större forskningsprojekt. Önskar man genomföra ett arbete som är helt fristående från universitet eller forskningsinstitut är det sannolikt nödvändigt att ha en handledare. 

Det är en stark rekommendation att man involverar en handledare redan i planeringen av arbetet. Den blivande specialisten behöver själv vara aktiv och söka handledare, bland specialister med gedigna publikationsmeriter inom området, eller t ex vid universiteten. Handledare behöver ej vara psykolog men bör vara disputerad inom relevant område. Projekt och handledare på annan ort än ST-psykologens verksamhetsort accepteras.

Det också är en stark rekommendation att gå kursen ”Vetenskaplig metod och kommunikation för ST-psykologer” innan man påbörjar sitt skriftliga arbete. Denna kurs kommer på sikt att bli obligatorisk.

I samband med antagning till specialistutbildningen är det nödvändigt ST-psykologen säkerställer tillgång till de huvudsakliga litteraturdatabaserna. Detta krävs för att genomföra specialistutbildningen.

Läs igenom rekommendationerna för författande av skriftligt specialistarbete.

Om mer än en författare är engagerad i arbetet måste det genom intyg från medförfattare klart framgå vilken omfattning och vilket bidrag den sökande svarar för. Endast deltagande i datainsamling inte tillräckligt för att specialistarbetet skall kunna godkännas. ST-psykogen måste ha deltagit i konceptualisering, studiedesign, analys och skrivande i sådan utsträckning att man skall kunna redogöra för arbete i sin helhet. Det formulär som granskarna följer finns här.

Olika typer av specialistarbeten

De typer av arbeten som godkänns är empirisk kvantitativ studie, empirisk kvalitativ studie samt litteraturstudie. Samma krav ställs på arbetet oavsett typ, exempelvis skall konklusioner i ett empiriskt kvantitativt arbete motsvaras av t ex en narrativ sammanvägning i ett empiriskt kvalitativt arbete och t ex en meta-analys i en litteraturstudie. Blandformer godkänns inte annat än i undantagsfall, t ex en hypotesgenererande kvalitativ studie som leder till hypotesprövning i en empirisk studie. Exempel på de olika typerna av arbeten finns nedan: 

Exempel på ett empiriskt kvantitativt arbete 
Exempel på ett empiriskt kvalitativt arbete
Exempel på en meta-analys i en litteraturstudie

Flera sorters specialistarbeten kan komma ifråga. Förutom forskningsstudier är även utvecklingsarbete och kvalitetssäkring inom en verksamhet möjliga att använda som specialistarbete så länge de uppfyller kraven avseende kunskapstillskott och form samt håller specialistnivå.

Om du avser att pröva en redan examinerad uppsats, t ex från psykoterapeututbildning, som skriftligt specialistarbete rekommenderas att du själv först bedömer ditt arbete mot våra kriterier för SSA. Det är inte alls självklart att ett redan granskat arbete från ett annat sammanhang blir godkänt som SSA. Detta gäller även publicerade artiklar. 

Omfattning

Specialistarbetet skall utgöra ett kunskapsbidrag till ämnesområdet vilket kräver en betydande arbetsinsats. Det är dock inte meriterande att producera en stor textmängd, tvärtom är det en fördel att uppvisa förmåga att skriva kort och informationstätt. Omkring 20 A4-sidor med dubbelt radavstånd och fontstorlek 12, exklusive titelsida, abstract och referenser, kan tjäna som riktmärke. I tidsomfattning motsvarar specalistarbetet omkring 10 veckor på heltid, dvs som en kandidatuppsats (BSc), men arbetstiden behöver ofta fördelas över längre tid på deltid. Specialistarbetet skall hålla en tydligt högre nivå än uppsatser på kandidat- och magisternivå. 

Etiska överväganden

Om specialistarbetet skall kunna spridas, vilket är ett av syftena enligt kompetensmålen, behövs godkännande från etikprövningsnämnd. För närvarande föreligger dock inget krav att specialistarbetet skall vara godkänt av etikprövningsnämnd, utan varje enskild ST-psykolog behöver i god tid på egen hand undersöka frågan om det egna arbetet faller inom ramen för vad som behöver etikprövas och förankra detta med den verksamhet där arbetet skall utföras. Mer information finns på etikprövningsnämndernas hemsida: www.epn.se

Färdiga specialistarbeten skickas med e-post
inklusive blanketten för

Specialistarbetet

och i förekommande fall Intyg medförfattare.


Specialistarbete
blankett
 


Intyg
medförfattare  

 

Skicka till:
specialist@

psykologforbundet.se