2016-09-20

Rättspsykiatrisk vård ska bli mer rättssäker

AKTUELLT. Rättssäkerheten inom rättspsykiatrin och den psykiatriska tvångsvården måste säkerställas. Det vill regeringen, som nu har gett Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att ta fram åtgärder. Bakgrunden är bland annat den kritik som framkom i Bergwallkommissionens rapport 2015.

Det behövs ett tryggare system för att kvalitetssäkrad kunskap och evidensbaserad praktik ska spridas till alla verksamheter inom rättspsykiatrin och den psykiatriska tvångsvården. Den som vårdas inom dessa områden ska behandlas såväl jämlikt som rättssäkert. Därför har regeringen nu gett Socialstyrelsen och SBU uppdrag att föreslå åtgärder som bidrar till en sådan utveckling.

Socialstyrelsens uppdrag handlar om att vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna till uppföljning av tvångsvård, framför allt gällande datainsamling och statistik. Uppdraget ska ske i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt med E-hälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

SBU:s uppdrag handlar om att ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin, samt utifrån en behovsinventering genomföra systematiska översikter på särskilt angelägna områden. Bakgrunden till SBU:s uppdrag är bland annat den beskrivning om ett ökat behov av kunskapsstyrning inom rättspsykiatrin som framfördes i betänkandet Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52).

-Ett problem är att det förvisso ofta finns vetenskaplig evidens men att kunskapen inte finns samlad någonstans. Vi kommer att ta in experter från främst det rättspsykiatriska området som utifrån deras kliniska erfarenheter och det de till vardags stöter på ska göra en kartläggning av kunskapsläget på relevanta områden både nationellt och internationellt, säger projektledaren Frida Mowafi på SBU.

SBU ska redovisa en första delrapport för regeringen senast 31 december 2016 och Socialstyrelsens första delrapport ska redovisas senast 1 december 2017.

LÄS ÄVEN:
Intervju med Daniel Tarschys, Bergwallkommissionen (2015)
Rapport från Bergwallkommissionen PDF (2015)
Anders Wahlberg om Bergwallrapporten (2015)