2016-10-03

Främst förespråkare av hierarkier som förnekar klimatförändringar

FORSKNING. Individer som accepterar hierarkiska maktstrukturer har en större benägenhet än andra att förneka klimatförändringar och dess hot mot människor, djur och jordens ekosystem. Det visar en ny doktorsavhandling i psykologi av Kirsti Jylhä vid Uppsala universitet. Den gemensamma variabeln bland förnekare är så kallad social dominansorientering, SDO.

Kirsti Jylhä
Foto: Uppsala universitet

Förnekandet av klimatförändringar är vanligast bland politiskt konservativa individer, visar tidigare forskning. Nu har forskaren Kirsti Jylhä, Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet, gått vidare för att utifrån tidigare resultat undersöka sambanden mer i detalj. Hon har tittat på ideologiska- och personlighetsvariabler som korrelerar med politisk ideologi och prövat huruvida dessa variabler korrelerar med förnekelse av klimatförändringar.

Förnekelse av klimatförändringar korrelerar med bland annat politisk orientering, auktoritära attityder, låg empati, låg öppenhet för erfarenhet, en benägenhet att undvika oro samt manligt kön, visar hennes resultat.

Alla dessa kopplingar kunde helt eller delvis förklaras av en variabel: social dominansorientering (SDO). SDO mäter acceptansen för och förespråkandet av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper, något som även sträcker sig till att acceptera människans dominans över naturen. Förklaringen till sambanden mellan SDO och förnekelsen av klimatförändringar kan eventuellt vara orättvisorna i klimatförändringar; orsaken till dessa är främst den rika världens livsstil med det är främst fattiga länder som drabbas av konsekvenserna.

Hur ska då personer som ser världen ur ett hierarkiskt perspektiv och med hög SDO övertygas om att klimatförändringar verkligen äger rum? Kirsti Jylhä tror på argument som lyfter fram allas nytta med åtgärder och att dessa inte behöver vara ett hot mot rådande samhällsstruktur.

– Det skulle kanske vara mer effektivt än att peka på hur vi måste ge upp bekvämligheter i livet för att rädda naturen och ta hand om de svaga och fattiga i världen.

Titeln på avhandlingen är Ideological roots of climate change denial: Resistance to change, acceptance of inequality, or both? Kirsti Jylhä disputerade 9 september.