2016-09-12

Europeiska KBT-konferensen:
”Fler än experter måste få ge psykologisk behandling”

AKTUELLT. En av de stora utmaningarna på KBT-området är att minska gapet mellan vad man vet utifrån psykologisk forskning och det kliniska arbetet. Men även så kallad task-sharing, att psykologisk behandling ges av andra än traditionella behandlare, är en nödvändig utveckling. Det anser den amerikanske psykologiprofessorn Terry Wilson.

Terry Wilson
Foto: Peter Örn

Terry Wilson, professor vid Rutgers University i New Jersey, USA, anses tillhöra en av upphovsmännen till den moderna KBT:n och hans egen forskning är inriktad på bland annat ätstörningar. Men då han besökte Stockholm och den europeiska KBT-konferensen var det de framtida utmaningarna som stod överst på agendan. KBT är den bevisat effektivaste behandlingen vid ett flertal tillstånd, som exempelvis depression och ångest, men fortfarande är andelen patienter som inte blir hjälpta förhållandevis stor.

– Det finns en rad faktorer som vi måste lära oss mer om. Vilka är exempelvis de mekanismer som ger effekt, och vad kan vi skala bort från terapin utan att den blir sämre utan tvärtom ännu effektivare? Men lika viktigt för att uppnå bättre behandlingsresultat är att öka förståelsen för de mekanismer som upprätthåller en psykisk störning. Psykopatologi kommer att bli ett allt viktigare forskningsfält, sa Terry Wilson.

Gapet mellan vad psykologisk forskning visar och hur psykologisk behandling utförs inom hälso- och sjukvården är fortfarande ofta för stort, sa Terry Wilson, och lyfte fram betydelsen av kompetenshöjning. Utan en hög kompetens går det inte att tolka forskningsstudier och implementera en behandling på det sätt som i RCT-studier visat är mest effektiv.

– Psykologisk behandling är komplex och utan en bra utbildning kommer det är bli stora variationer på de behandlingar som ges. Nyckeln till bra behandling är hög kompetens hos terapeuten, sa Terry Wilson.

För att evidensbaserad psykologisk behandling ska få en global spridning måste vissa kriterier vara uppfyllda, så som att den ska vara effektiv på kort och lång sikt, samt kostandseffektiv. Men den måste även vara relativt lätt att lära sig. Om endast de traditionella behandlarna, experterna, tillåts utöva psykologisk behandling får den aldrig den spridning som vore önskvärt mot bakgrund av hur jämförelsevis effektiv den är.

– I USA ska du ha en doktorsexamen för att bedriva behandling. Tidigare räckte det med en masterexamen, men så ville American Psychological Association som ett led i konkurrensen med den medicinska professionen höja kraven. Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att en person med lägre akademisk titel skulle utföra en sämre behandling eller att en högre akademisk titel innebär en större empatisk förmåga.

Terry Wilson redogjorde för studier i bland annat Indien som visat att task-sharing, att personer med annan bakgrund än psykologi får lära sig psykoterapeutiska metoder, kan uppnå lika bra behandlingsresultat som då de ges av traditionella behandlare. Det kan röra sig om sjuksköterskor, socialarbetare etc. Det handlar främst om att få en bra utbildning för en specifik intervention, träning i form av sessioner och handledning av experter för att kunna ge behandling.

– De personliga egenskaperna – att du är engagerad, kan skapa en bra relation, är icke-dömande utan stödjande – är viktigare än en formell utbildning. Experternas roll blir då främst att utbilda och utvärdera. I stora delar av världen finns inget alternativ till en sådan utveckling och även i ett rikt land som USA erbjuds i dag allt för få invånare evidensbaserad psykologisk behandling, sa Terry Wilson.