Förbundsstyrelsens ställning gällande bemötande av HBTQ-personer

Med anledning av den senaste tidens diskussioner om användandet av ”hen” i kontakt med klienter och närliggande frågor vill vi i förbundsstyrelsen göra ett uttalande.

Vi anser att HBTQ-personer precis som alla andra självklart ska kunna förvänta sig ett respektfullt bemötande av en psykolog, vilket inkluderar att bli tilltalad på ett sätt som upplevs tryggt och värdigt. Våra yrkesetiska principer betonar vikten av gott bemötande och respekt. Som psykolog har man ett ansvar att reflektera över dessa frågor och som förbund ska vi förstås verka för ökad förståelse och kunskap bland våra medlemmar när det behövs.
 
Efter kongressen 2013 tillsattes en arbetsgrupp med ledamöter från styrelsen, som tillsammans med en kompetensgrupp påbörjat ett arbete för att verka för ökad kompetens inom förbundet på olika sätt. Gruppen har hittills bidragit genom att lämna synpunkter på remiss från Socialstyrelsen avseende ”Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori”.

Ett arbete har påbörjats med att göra aktuell information och kunskap om HBTQ-relaterade frågor tillgänglig på Psykologförbundets hemsida med skrifter och länkar från Statens folkhälsoinstitut, Ungdomsstyrelsen, RFSL och SACO och vi vill uppmuntra medlemmar att ta del av denna information.

Vi anordnar ett seminarium om bemötande och andra aktiviteter vid Stockholm Pride 2014 och hoppas att vi blir många psykologer som sluter upp i paraden. Efter sommaren planerar vi att bjuda in till och starta upp ett nationellt nätverk för psykologer med intresse för HBTQ.
 
Vi jobbar även med frågan om kön och sexualitet ur ett fackligt perspektiv, för att främja öppenhet, lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och vi företräder medlemmar som blivit utsatta för diskriminering.

Sveriges Psykologförbunds mål och första vision är "att vara en samlande organisation för alla psykologer (...) oavsett att vi utgör en heterogen grupp människor i många avseenden."
I förbundet ska alla psykologer känna kollegial förankring och hemvist och ges god service.

Det är därför förbundsstyrelsen har valt att göra arbetet med HBTQ till ett av 4 fokusområden under denna mandatperiod. Vi hoppas att detta arbete ska leda till ökad medvetenhet och uppmuntra oss att reflektera över och utveckla vårt bemötande av de människor vi möter, såväl klienter som arbetskamrater.

Sveriges psykologers HBTQ-nätverk


Kontakt
Maria Kindstedt

hbtqpsykologi@gmail.com