Frågor och svar om PTP

Här finns svar på de vanligaste frågorna om PTP

Varför måste man göra PTP?

För att få legitimation som psykolog krävs avlagd psykologexamen samt fullgjord praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP). PTP ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter avlagd psykologexamen. PTP ska ge övning och fördjupning i psykologyrket med utgångspunkt i det som lärs ut på psykologprogrammet. PTP-psykologen arbetar under eget yrkesansvar, samtidigt som det också är en utbildningstjänst.

När kan man påbörja sin PTP?

Det krävs avlagd psykologexamen innan PTP-tjänstgöring kan påbörjas. Givetvis kan PTP sökas tidigare, men kan inte påbörjas innan examensbeviset är utfärdat.
Det betyder att enligt reglerna måste en psykologstudent ha avlagt examen och fått sitt examensbevis innan han eller hon kan påbörja sin praktiska tjänstgöring.

Socialstyrelsen godtar inte någon PTP-tjänstgöring före det datum som examensbeviset utfärdats. Observera att psykologer med utländsk examen eller utländsk legitimation ska vända sig till Socialstyrelsen för information.

Vad ska jag begära i lön som PTP-psykolog?

Det finns inga allmänna PTP-lönerekommendationer. Det är bra att titta hur löneläget på just den arbetsplats där du söker jobb ser ut. Lönerna ser olika ut inom respektive sektor och de skiljer sig även geografiskt.

Det kan vara bra att vänta med ett löneanspråk tills du blivit erbjuden tjänsten och när du vet hur lönerna ser ut på arbetsplatsen. Ta kontakt med den lokala psykologföreningen eller gå in på Saco Lönesök (endast medlemmar i Psykologförbundet) och skräddarsy egen statistik på vår hemsida. Som medlem i Sveriges Psykologförbund kan du också ringa Medlemsrådgivningen och få personlig lönerådgivning, telefon 08-567 06 400, må, on-fr mellan kl 9-12, ti mellan kl 13-16.

Kan man göra PTP på deltid?

PTP fullgörs i allmänhet 12 månader på heltid. Om PTP fullgörs på deltid ska tjänsten vara minst på halvtid och tiden ska förlängas så att den sammanlagda tiden motsvarar ett års heltidstjänstgöring.

Till exempel om du har en PTP tjänst halvtid måste du göra PTP 24 månader. Eller om du skulle arbeta 75 % måste du för att kunna ansöka om psykologlegitimation tjänstgöra 4 månader extra (det motsvarar de 25 % på ett år som då saknas), dvs 16 månaders PTP.

Får man vara ledig under PTPn?

Alla har rätt till semester. Hur många dagars semester man har regleras av semesterlagen och/eller kollektivavtal. Annan ledighet med lön som arbetsgivaren beviljar ingår också i PTP-tjänstgöringen.

Vid oplanerad frånvaro och frånvaro utan lön (sjukdom, föräldraledighet, annan tjänstledighet utan lön) skall PTP-tjänstgöringen förlängas med motsvarande tid.
Läs här om vad som gäller vid graviditet

Vilka arbetsuppgifter måste ingå i PTPn?

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska tjänstgöringen fullgöras inom verksamhetsområden som omfattar såväl individinriktat psykologarbete som övrigt psykologarbete och ska ge psykologen förutsättningar att tillämpa och utveckla sina kunskaper och erfarenheter från grundutbildningen. Därför är det viktigt att tjänstgöringen under PTP-året är allsidig och bred.

Enligt PTP-föreskrifterna ska minst hälften av tjänstgöringen omfatta individinriktat psykologarbete och minst en fjärdedel av tjänstgöringen ska omfatta övrigt psykologarbete.

Med individinriktat psykologarbete avses psykologisk utredning och bedömning samt behandling och rådgivning. Socialstyrelsen kräver idag att PTP-psykologen både arbetar med utredning/bedömning och med behandling under sin PTP. Socialstyrelsen utgår från både Högskoleförordningens examensmål och de egna PTP-föreskrifterna när de gör en bedömning av PTP-handledarintyget.

Med övrigt psykologarbete avses till exempel förebyggande insatser, utbildning, handledning, arbete med organisationsförändring, rådgivning, konsultation, metodutveckling och utvärdering. För ytterligare exempel på vad PTP kan innehålla, se PTP handboken.

Tänk på att en tjänstgöringsplan ska upprättas och ska hjälpa till att säkerställa att alla viktiga moment kommer med.
PTP- Tjänstgöringsplan

Kan man göra sin PTP på flera olika arbetsplatser?

PTP kan förläggas till flera arbetsplatser men måste då motsvara minst fyra månader heltid på samma ställe. Syftet med det är för att ge fördjupning och kontinuitet.

Tänk på att om du byter arbetsgivare skall du alltid begära ett PTP-intyg när du avslutar din tjänst hos respektive arbetsgivare. Glöm inte att du också behöver ett tjänstgöringsintyg från båda arbetsgivarna. Intygen ska vara i original.

Kan man göra PTP inom privat sektor?

Ja, det går bra. Dock fordras ett godkännande av Socialstyrelsen. Det är arbetsgivaren som ska göra ansökan till Socialstyrelsen. En ansökan till Socialstyrelsen om godkännande av privat verksamhet ska innehålla uppgifter om: verksamhetens organisation och ledning, samverkan och kontakter med andra verksamheter, patient- och klientkategorier, handledning, och de arbetsuppgifter som ingår i den praktiska tjänstgöringen.
Det kan vara bra att själv se efter om arbetsplatsen är godkänd innan du påbörjar din PTP hos en privat arbetsgivare.

Går det att göra sin PTP inom forskning?

I syfte att främja kliniknära, psykologisk forskning erbjuder vissa verksamheter forskar-PTP. Forskningsdelen beräknas vara 25–50 % av tjänstgöringen, men kan variera under året. För att uppfylla Socialstyrelsens krav för psykologlegitimation är det viktigt att värna det individinriktade psykologarbetet. Vid PTP-tjänstgöring utses en PTP-handledare (handledning en timma per vecka) och en forskningshandledare (forskningshandledare tillsammans med chef bestämmer omfattning). Det är PTP-handledaren som ansvarar för intyget till Socialstyrelsen.

Kan jag göra min PTP utomlands

Nej, som det ser ut nu är det inte möjligt. Socialstyrelsen gick nämligen hösten 2011 ut med informationen att det inte längre är möjligt att göra sin PTP i ett annat land.
Den beskriver det som att grundläggande är att PTP ska göras i Sverige då PTP-tjänstgöringen bygger på svensk lagstiftning som endast är tillämpbar i Sverige.

Vilka krav finns för PTP handledningen?

PTP-psykologen ska ges yrkeshandledning minst en timma per vecka av psykolog med minst tre års yrkeserfarenhet som legitimerad psykolog. Annan handledning, exempelvis i psykologisk behandling eller utredningsmetodik kan också behövas och kan ges av annan handledare.

PTP-psykologen kan således ha flera handledare, men yrkeshandledningen som syftar till en inskolning i psykologyrket är specifik för just PTP. Psykologutbildningen är en generalistutbildning och legitimationen ska ge en grund för att arbeta utifrån detta, varför PTP-handledningen inte ska ses som handledning i specifika tekniker

Kan man ha två PTP handledare?

Ja, det går bra. Däremot måste en av dem utses till huvudhandledare. Denna ansvarar för att samordna hela din handledning under din PTP och samlar information om ditt arbete från övriga handledare. Huvudhandledaren är den som slutligen godkänner PTPn och skriver det intyg som skickas till Socialstyrelsen när man ansöker om legitimation.

Tänk däremot på att om man har två olika handledare på samma arbetsplats, låt oss säga handledare 1 de första 6 månaderna och handledare 2 de 6 sista, krävs PTP intyg från båda.

Får man kalla sig psykolog under sin PTP?

Ja, det får man. Psykolog är en skyddad yrkestitel enligt 4 kap 5 § PSL. Titelskyddet innebär att inom hälso- och sjukvården får endast den som är legitimerad psykolog eller den som genomför sin praktiska tjänstgöring som psykolog (PTP) kalla sig för psykolog.

Det är inte tillåtet att använda en titel som kan förväxlas med en skyddad titel. Skyddet för yrkestiteln psykolog gäller därför även när psykologtiteln används i olika kombinationer som till exempel skolpsykolog, barnpsykolog, kbt-psykolog, neuropsykolog.

Syftet med skyddet för yrkestiteln är bland annat att göra det enklare för den enskilde att avgöra vilka yrkesutövare som har erforderlig kompetens och som står under samhällets tillsyn. Den som obehörigen använder sig av titeln psykolog kan enligt lagen dömas till böter.

Hur lång tid tar det att få psykologlegitimation?

Om din ansökan är komplett när den inkommer till Socialstyrelsen och om du betalat in din legitimationsavgift i förväg så tar det i nuläget upp till 6 veckor att få legitimationsbeviset från det att ansökan inkommit till Socialstyrelsen. För aktuella handläggningstider se Socialstyrelsens hemsida

Från vilket datum gäller min psykologlegitimation?

Behörigheten att utöva sitt yrke som legitimerad psykolog gäller från utfärdandedatum, det vill säga den dag Socialstyrelsen fattar beslut i ärendet och lägger in datumet i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Före 2016 var istället behörighetsdatum utgångspunkt för legitimationsdatum, det vill säga datum då ansökan inkom eller var komplett. Trots detta kunde den sökande då inte använda sig av den skyddade yrkestiteln före det att beslut om legitimation hade tagits. Därför har Socialstyrelsen fattat beslut om att legitimationsdatum nu utgår från utfärdandedatum.
Läs mer här

 

Vad heter PTP-psykolog på engelska?

I Sverige har vi ingen generell engelsk term för det. Det är ju inte alla länder som har en motsvarighet till vår PTP och bland dem som har det så finns det olika namn.
PTP skulle kunna benämnas ”Supervised practice” eller ”Supervised clinical training” eller ”Practical training under supervision” eller ”Clinical training under supervision”.
PTP-psykolog skulle kanske kunna heta ”Psychologist in (clinical) supervised practice/training.

Jag har en utbildning från utlandet, kan jag få svensk psykologlegitimation?

Om du har utbildning från EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz:

För sökande från dessa länder gäller överenskommelse om ömsesidigt erkännande av vissa yrkeskvalifikationer, bl.a. angående psykologyrket, enligt Direktiv 2005/36/EG. För att förstå vad det innebär kan man läsa mer om detta på Socialstyrelsens hemsida

Om du har utbildning från ett land utanför EU och EES:

På Socialstyrelsens hemsida beskrivs steg för steg vägen till legitimation för dig som är utbildad utanför EU och EES: hur du får din utbildning granskad, att göra PTP, att gå kurs i svenska befattningar, hur du skickar in ansökan, med mera. Se Socialstyrelsen - Ansök om legitimation