Vad är en kongress?

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie kongress sammanträder vart tredje år. Kongressen beslutar om inriktning för förbundets verksamhet och ekonomi, granskar verksamheten, beslutar om ansvarsfrihet och väljer förbundsstyrelse, ordförande, revisorer, ledamöter till råden och valberedningen.

Dessutom ger kongressen också en unik möjlighet att få vara med och påverka och dessutom träffa kollegor från hela landet att utbyta tankar med.

Vem kan väljas till kongressombud?

Det är olika valsystem för studerandemedlemmar och ordinarie medlemmar. Här beskriver vi systemet för ordinarie medlemmarna.

Alla medlemmar i Psykologförbundet är valbara. För att fatta kloka beslut behövs medlemmar från olika arbetsplatser och arbetsgivare samt studenter och pensionärer. 

Som kongressombud har du ett ansvarsfullt uppdrag då du representerar medlemmarna i ditt valdistrikt. Genom din kunskap, ditt engagemang och dina synpunkter kan mötet fatta genomtänkta beslut.

Ärenden på årets kongress

Till 2016 års kongress har förbundsstyrelsen beslutat att följande ärenden ska behandlas på kongressen och tas beslut om:

 • Förbundsstyrelsens förslag till kongressen om hur kongressen ska arbeta, vilken ordning som gäller för beslut
 • Förbundsstyrelsens förslag om val av hedersledamot i förbundet
 • Förbundsstyrelsens förslag till kongressen om hur förbundet ska vara organiserat centralt och regionalt ute i landet
 • Förbundsstyrelsens förslag till kongressen om psykologutbildningen
 • Förbundsstyrelsens förslag till kongressen om vilken policy förbundet ska ha i villkorsfrågor som till exempel psykologernas arbetsmiljö, karriärvägar och lön 
 • Förbundsstyrelsens förslag till kongressen om hur specialistutbildningen ska vara uppbyggd
 • Förbundsstyrelsens förslag till kongressen om ändring av stadgarna

Detta behandlas på kongressen

Vid ordinarie kongress ska följande behandlas enligt Psykologförbundets stadgar:

 • Justering av röstlängd
 • Val av kongressledning och mötesfunktionärer 
 • Val av ledamöter i kongressens utskott om sådana förekommer
 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive verksamhetsberättelser för Etikrådet, Specialistrådet, Studeranderådet, Vetenskapliga rådet och valberedningen), förvaltningsberättelse och revisionsberättelse, samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 • Val av förbundsordförande
 • Val av 1:e vice ordförande
 • Val av 2:e vice ordförande
 • Val av övriga yrkesverksamma ledamöter i förbundsstyrelsen
 • Val av studerandeledamöter och studerandesuppleanter i förbundsstyrelsen
 • Val av förtroenderevisor jämte suppleant
 • Val av ledamöter i Etikrådet
 • Val av ledamöter i Specialistrådet
 • Val av ordförande i Studeranderådet
 • Val av ordförande och två vice ordföranden i Vetenskapliga rådet
 • Val av valberedning
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Fastställande av förbundets mål
 • Vid behov fastställande av arbetsinstruktioner för valberedning och råd m.fl.

Därutöver behandlas inkomna medlemmar och föreningars förslag till kongressen, motioner, (senast inkomna 31 mars 2016) samt förbundsstyrelsens förslag/propositioner.

Senast 60 dagar före kongressen ska kongressombuden få kallelse och handlingar med e-post.

Fördelningen av röstberättigade kongressombud

Valdistrikt Totalt antal ombud
SPF Blekinge län 2
SPF Dala län 2
SPF Gävleborgs län 2
SPF Gotlands län 2
SPF Hallands län 2
SPF Jämtlands län 2
SPF Jönköpings län 2
SPF Kalmar län 2
SPF Kronobergs län 2
SPF Norrbottens län 2
SPF Örebro län 3
SPF Östgöta län 3
SPF Region Skåne 7
SPF Södermanlands län 2
SPF Stockholm län 14
SPF Uppsala län 4
SPF Värmlands län 2
SPF Västerbottens län 3
SPF Västernorrlands län 2
SPF Västmanlands län 2
SPF Västra Götaland 9
Totalt 71

 

Utöver detta tillkommer 11 studerandeombud vilket ger totalt 82 ombud på kongressen.

Hålltider

Vad innebär det att vara kongressombud?

Kongressombudet väljs för en period (=mandatperiod) om tre år som då är fram till nästa ordinarie kongress. I nuläget finns ingen arbetsbeskrivning för hur kongressombuden arbetar men ett bra upplägg är att dela in kongressperioden i tre faser: förarbete, faktisk kongress och efterarbete.

Före kongressen

Förberedelserna är viktiga inför en kongress. Som kongressombud ska du vara påläst inför kongressen, samla in synpunkter från medlemmarna och kanske delta i förberedande möten.

Under kongressen

Kongressombuden granskar Psykologförbundets verksamhet, fattar beslut om Psykologförbundets kommande arbete, väljer förbundsstyrelse samt skapar och utvecklar en gemensam inriktning för förbundets kommande verksamhet.

Efter kongressen

Kongressombuden ska aktivt föra ut kongressens budskap och beslut vidare till medlemmarna och kanske också i samhället i övrigt efter kongressen. Detta för att fortsätta diskussionen och för att besluten ska leda till resultat.

Valdistrikt - Så här är kongressens sammansättning

Sverige delas in i länsvisa valdistrikt. Varje valdistrikt garanteras minst två kongressombud. För varje nytt påbörjat 200-tal yrkesverksammar tilldelas valdistriktet ytterligare ett ombud.

Valbar är medlem, inte studerandemedlem som har ett eget valsystem, folkbokförd inom valdistriktet. Rätt att nominera har medlem, ej studerandemedlem, folkbokförd inom samma valdistrikt som den nominerade.

Medlemen har möjlighet att rösta på det antal kandidater som motsvarar antalet ordinarie ombudsplatser inom det egna valdistriktet. Därutöver har medlem möjlighet att rösta på två kandidater från annat/andra valdistrikt.

Röstning sker genom en valenkät som skickas via mail till alla medlemmar. Valet ska genomföras senast 180 dagar före ordinarie kongress.

Lika många suppleanter som ordinarie ombud skall utses.

Rådskonferens

Du som fått flest röster inom ditt valdistrikt och blivit vald till kongressombud har ytterligare ett viktigt uppdrag, att representera ditt valdistrikt vid den så kallade rådskonferensen. Rådskonferensen sammanträder minst en gång årligen under de år då den ordinarie kongressen inte sammanträder.