Hänvisningar

Regelverket som styr hälso- och sjukvårdens område är omfattande och syftar till att säkerställa god vård och hög patientsäkerhet.

Förutom ett flertal lagar och förordningar finns det närmare 200 föreskrifter och all­männa råd från Socialstyrelsen och andra myndigheter som berör hälso- och sjukvården. 
Utöver lagstiftning så gäller även de lokala riktlinjer och policys som vårdgivaren beslutat om samt förstås uppdraget i anställningen och arbetsledningens direktiv.

Som legitimerad psykolog är det ditt ansvar att känna till och tillämpa dessa regler i ditt arbete.

Här är ett urval:

- Skyldigheten att dokumentera i patientjournal framgår av Patientdatalagen

- Tystnadsplikt och sekretess för offentligt anställda regleras i Offentlig­hets- och sekretesslagen

Bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter, samt regler om behörighet, legitimation, tillsyn mm finns i Patientsäkerhetslagen

Hälso- och sjukvårdslagen – är en ramlag där övergripande målen för hälso- och sjukvården framgår (god hälsa på lika villkor) samt bestämmelser om ledningen av Hälso- och sjukvården (att den ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet osv).