Viktiga lagar och föreskrifter

Här har vi sammanställt några av de vanligaste svenska arbetsrättslagarna. De finns fler arbetsrättslagar och författningar än de som räknas upp här, men dessa är de som har störst praktisk betydelse i den praktiska tillämpningen.

De olika lagarna inom arbetsrätten kan ersättas och kompletteras av kollektivavtal. Ibland ersätts lagen i sin helhet med ett avtal och ibland endast vissa delar.
Kollektivavtalet reglerar alla de vanligaste och viktigaste anställningsvillkoren. Här följer några av de saker som ett kollektivavtal normalt innehåller:
• Kompetensutveckling
• Rätt till information, delaktighet och inflytande
• Försäkringar
• Tjänstepension
• Rätt till löneöversyn varje år
• Antalet semesterdagar
• Föräldralön och sjuklön (utfyllnad av Försäkringskassans ersättningar)
• Uppsägningstid
Aktuella kollektivavtal


Lagar

Kollektiv arbetsrätt l Ledighet l Offentlig anställning l Diskriminering

Kollektiv arbetsrätt

Arbetsmiljölagen (AML)

Vi har en bra arbetsmiljölagstiftning. På vissa avtalsområden gäller också arbetsmiljöavtal. Möjligheterna att påverka arbetsplatsen till en god, sund och säker arbetsmiljö finns i lag och avtal. Lokalt på arbetsplatsen arbetar vi med våra skyddsombud.

Arbetstidslagen (ATL)

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar också upp vilka raster och pauser man har rätt till, vad som gäller för nattvila samt regler för jourtid och beredskap.
I många av våra avtal ersätts lagen helt och hållet med ett separat arbetstidsavtal. I vissa av avtalen finns arbetstidsreglerna i det s k allmänna villkorsavtalet. Se under respektive avtal.

Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Vanligtvis kallad Främjandelagen och handlar om varsel till arbetsförmedlingen när minst fem personer blir uppsagda.

Lag om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Den innehåller regler om bland annat tidsbegränsade anställningar, uppsägningstider, hur besked om uppsägning ska skötas och vilka typer av uppsägningar som är giltiga.
När det gäller LAS så både kompletterar och ersätter våra avtal lagen.
Ett komplement till lagen är våra omställningsavtal. Där regleras bland annat stöd och hjälp från något av våra Trygghetsråd samt avgångsersättning. Se i respektive avtal om du omfattas.

Förtroendemannalagen (FML)

Lagen reglerar bland annat möjligheten för en facklig förtroendeman att företräda de anställda på arbetsplatsen. En arbetsgivare får till exempel inte lägga hinder i vägen för en förtroendeman att utföra sitt fackliga uppdrag. Oftast finns det lokala regler som kompletterar lagen.


Ledighet från anställningen

Föräldraledighetslagen

Föräldraledighetslagen ger dig som är förälder rätt att vara helt eller delvis ledig från arbetet (med eller utan föräldrapenning) fram till dess att barnet har fyllt ett och ett halvt år.
Därefter har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 1/4-del av den normala fram tills det att barnet fyllt åtta år eller ännu inte slutat sitt första skolår.
I våra kollektivavtal finns regler som ger ett tillskott till lagens föräldrapenning.

Semesterlagen

Semesterlagen är den lag som ger arbetstagare rätt till semester. Lagen innehåller regler för semesterår, semesterledighet och semesterlön samt semesterersättning. Lagen innebär bland annat rätt till 25 dagars betald semester vid fullt intjänad semester.
Många kollektivavtal kan ge fler semesterdagar. Avtalen har också en annan beräkningsgrund för semesterlön och semesterersättning. Kontrollera i avtalet vad som gäller på din arbetsplats.

Studieledighetslagen (SLL)

Studieledighetslagen ger rätt till ledighet på grund av studier. I flera av våra avtal har vi regler för kompetensutveckling så att våra medlemmar utvecklas i sitt yrke och/eller kommande arbetsuppgifter.

Rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

 

Offentlig anställning

Lag om offentlig anställning

Jämställdhet & diskriminering

Diskrimineringslagen

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och med tidsbegränsad anställning

Viktigt att vara uppdaterad

Lagändringar sker kontinuerligt, ta därför gärna som vana att använda www.lagrummet.se ,där du hittar alla lagar i fulltext,som källa när du läser lagtext. 
Då är du säker på att alltid ha tillgång till aktuell och gällande lagtext. För den som har förtroendeuppdrag för förbundet finns också möjlighet att beställa en tryckt lagtextsamling via kansliet: post@psykologforbundet.se.