Valmanifest

En person av fem drabbas någon gång under livet av depression. Det här ställer stora krav och förväntningar på samhället.
Det finns i dag god kunskap om vad som krävs för att hjälpa dessa personer och många andra som lever med eller riskerar att utveckla en psykisk ohälsa.

Psykologförbundets medlemmar bidrar med sin kunskap och kompetens, men till detta behöver vi att riksdag och regering, samt kommuner och landsting bidrar med reglering och beslut som gör ersättningssystemen i vården förenliga med  psykologiska insatser med god patientsäkerhet och som gör att psykologisk behandling blir tillgänglig på lika villkor för landets alla invånare.

Psykologförbundet kräver att:

 • Det i skolan ska finnas minst en psykolog per 500 elever.
 • Det finns tillgång till psykolog på varje vårdcentral – genom avtal
  eller anställning.
 • Det inom primärvården finns en psykolog per 5 000 invånare
  i samtliga landsting och regioner.
 • Psykologisk utredning och behandling ingår i basutbudet
  för vårdvalet i samtliga landsting och regioner.
 • Psykologer skriver sjukintyg inom området psykisk ohälsa.
 • Den specialistutbildning och specialistbehörighet som idag
  handhas av Sveriges Psykologförbund blir statligt reglerad.
 • Specialisttjänster med utökat ansvar inrättas för psykologer inom
  den psykiatriska vården.
 • Psykologers kompetens och psykologisk behandling blir tillgänglig
  även för patienter inom den psykiatriska slutenvården.
 • Titelskyddet för psykologer förstärks och utvidgas för att skydda
  allmänheten mot skador som riskeras vid oseriös yrkesutövning
  inom området psykisk ohälsa.
 • Legitimation införs som behörighetskrav för att utöva yrket som
  psykolog inom all hälso- och sjukvårdsverksamhet även utanför
  offentlig verksamhet.